Användarvillkor

1 Allmänt 
1.1 Dessa användarvillkor gäller då EVRY Sweden AB (”EVRY”) org. nr 556237-3877, e-mail info@evryonehalmstad.se tillhandahåller OnTag.

1.2 Läs noga igenom användarvillkoren innan du godtar dem och installerar OnTag. Genom att skapa ett konto och använda OnTag godkänner och accepterar Du användarvillkoren.

1.3 Ett köp av banguidesprenumeration ger dig tillgång till samtliga banguider i OnTag under prenumerationstiden. Prenumerationen är löpande och förlängs automatiskt tills du aktivt avslutar denna.

2 OnTag 
EVRY strävar efter att all information i OnTag ska vara korrekt och uppdaterad. EVRY kan dock inte garantera tillgängligheten till OnTag eller tillförlitligheten eller korrektheten av informationen som finns presenterad i OnTag. Därför kan det t.ex. förekomma fel i banguiderna och det kan också saknas banguider för vissa banor.

3 Tillåten användning 
OnTag får endast användas av dig personligen, i icke-kommersiellt syfte, enligt vad som anges i dessa användarvillkor.

4 Otillåten användning av OnTag 
4.1 Det är inte tillåtet att:

  1. reproducera, ladda ner, ladda upp, överföra, distribuera, kopiera, skriva ut, offentliggöra eller på annat sätt använda någon del av OnTag eller dess innehåll på ett sätt som inte uttryckligen tillåts i dessa användarvillkor.
  2. kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av EVRY. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från EVRY. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka OnTag.
  3. bakåtkompilera, dekompilera, disassemblera, ändra eller skapa härledda arbeten som baseras på OnTag eller någon del därav, annat än vad som följer av lag.
  4. använda OnTag på något sätt som strider mot dessa användarvillkor.

4.2 EVRY har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot användarvillkoren eller annars använder OnTag på ett sätt som kan orsaka EVRY eller tredje man skada.

5 Support 
Det ingår ingen slutanvändarsupport i prenumerationen men det går att kontakta EVRY för frågor och önskemål via feedback-formuläret.

6 EVRYs äganderätt 
OnTag och alla varumärken, upphovsrätter (copyright) och andra immateriella rättigheter av något slag rörande OnTag, samt underliggande programkod, tillhör EVRY. Detta gäller även tillhörande elektronisk och/eller tryckt dokumentation. Ingen överlåtelse sker av några rättigheter. Du åtar dig att respektera EVRYs äganderätt och endast använda OnTag, dess dokumentation och relaterade immateriella rättigheter i enlighet med användarvillkoren. För eventuell annan användning krävs ett föregående skriftligt medgivande från EVRY.

7 Ansvarsbegränsning 
7.1 OnTag tillhandahålls i befintligt skick. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag frånsäger sig EVRY härmed alla garantier gällande OnTag, både uttryckliga och underförstådda, med avseende på OnTag kvalitet, innehåll, tillgänglighet eller lämplighet för ett visst syfte. EVRY garanterar inte att OnTag eller dess funktioner kommer att fungera avbrottsfritt eller felfritt, eller att eventuella fel i OnTag kommer att korrigeras.

7.2 EVRY reserverar sig för funktionalitetsstörningar på grund av underhåll (uppdatering av hård- och/eller mjukvara), oplanerade avbrott samt andra händelser som beror på förhållanden som ligger utanför EVRYs kontroll.

7.3 EVRY kan inte ställas till svars för om OnTag inte fungerar som förväntat.

7.4 EVRY ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för några skador, vare sig direkta eller indirekta, som uppstår på grund av användning av OnTag, inklusive eventuella skador som uppstått som följd.

9 Skadeslöshet 
Du åtar dig att skydda och hålla EVRY skadeslöst gentemot eventuella krav från tredje part som uppstår på grund av eller i samband med att du brutit mot användarvillkoren eller mot någon lag, föreskrift eller tredje parts rättighet vid användning av OnTag.

10 Ändringar och tillägg 
10.1 EVRY förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ta bort funktioner i OnTag med eller utan föregående meddelande.

10.2 EVRY förbehåller sig också rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra användarvillkor och bestämmelser för användning av OnTag. Det åligger dig att hålla dig informerad om gällande användarvillkor.

11 Lagval 
Dessa användarvillkor lyder under svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsprinciper.